تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم)
پنجشنبه 11 فروردین 1390

مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم)

• نوشته شده توسط: ئاسو

    منحنی قیمت – مصرف مجموعه سبدهای مصرفی دو کالای x و y است که مصرف کننده با فرض ثبات درآمدش و قیمت کالای y و با تغییر قیمت کالای x به منظور حداکثر شدن مطلوبیتش انتخاب می کند.

 

·         با توجه به تغییر قیمت کالای x و در نتیجه تغییر مقدار مصرف آن، می توان منحنی تقاضای x را استخراج نمود.

 

·         منحنی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تقاضای همه مصرف کنندگان در بازار آن کالا حاصل می شود.

 

·         تولید فرآیندی است که از ترکیب عوامل تولید، کالاها و خدمات مورد نیاز بشر حاصل می گردد.

 

·         نهاده ثابت با تغییر مقدار تولید ثابت است، در حالای که نهاده متغیر با تغییر مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         دوره زمانی را که در آن حداقل یکی از عوامل تولید ثابت باشد، کوتاه مدت می نامند.

 

·         بلند مدت دوره زمانی است که در آن کلیه عوامل تولید متغیر باشند.

 

·         تابع تولید، مقدار تولید هر موسسه را با ترکیب های مختلف عوامل تولید نشان می دهد.

 

·         اگر در تابع تولید تنها یکی از عوامل تولید تغییر کند، تابع تولید را یک متغیره می نامند.

 

·         در تابع تولید با یک متغیر از سطح معینی با تغییر عامل متغیر تولید نهایی شروع به کاهش می کند. به عبارت دیگر از سطح معینی به بعد قانون بازده نزولی وجود دارد.

 

·         تولید نهایی اضافه تولید کل در اثر افزایش یک واحد عامل متغیر است.

 

·         از تقسیم تولید کل به مقدار عامل متغیر، تولید متوسط آن عامل متغیر حاصل می شود.

 

·         تولید نهایی در حقیقت همان شیب منحنی تولید کل است.

 

·         وقتی تولید نهایی به صفر می رسد، تولید کل حداکثر می شود.

 

·         تولید متوسط در هر نقطه از منحنی تولید کل، شیب خط واصل از آن نقطه به مبدا مختصات است.

 

·         وقتی تولید متوسط حداکثر می شود، با تولید نهایی برابر می گردد.

 

·         در تابع تولید یک متغیره 4 منطقه قابل تشخیص است. منطقه 1 از مبدا مختصات شروع می شود و تا جایی که تولید نهایی حداکثر می شود ادامه دارد. منطقه 2 از حداکثر تولید نهایی تا حداکثر تولید متوسط ادامه دارد. منطقه 3 از حداکثر تولید متوسط تا حداکثر تولید کل می باشد. و بالاخره منطقه 4 از حداکثر تولید کل به بعد است؛ یعنی جایی که تولید کل در حال کاهش است.

 

·         حداکثر سود در تولید یک متغیره، در سطحی از تولید است که در آن ارزش تولید نهایی عامل متغیر برابر هزینه پرداختی به آن عامل باشد.

 

·         در تولید با دو عامل متغیر کار و سرمایه، وقتی سود حداکثر می شود که ارزش تولید نهایی کار برابر دستمزد پولی و ارزش تولید نهایی سرمایه برابر قیمت سرمایه (اجاره) باشد.

 

·         هر منحنی تولید همسان کلیه ترکیبات ممکن عوامل تولید را که امکان تولید معینی را فراهم می کند، نشان می دهد.

 

·         خط شعاع که از مبدا مختصات می گذرد، همه ترکیبات عوامل تولید را که نسبت آنها ثابت است، نشان می دهد.

 

·         با حرکت روی منحنی تولید همسان تولید ثابت است اما نسبت عوامل تولید تغییر می کند، در حالی که با حرکت روی خط شعاع نسبت عوامل تولید ثابت اما مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی، نرخی است که یک عامل تولید می تواند بدون آنکه تغییری در تولید حاصل شود، با عامل دیگر مبادله گردد.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی در یک نقطه از منحنی تولید همسان، قدر مطلق شیب منحنی در آن نقطه است.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی کار برای سرمایه، برابر است با تولید نهایی کار تقسیم بر تولید نهایی سرمایه.

 


·         اگر دو عامل تولید کاملاً جانشین هم باشند، منحنی تولید همسان به صورت خط راست است. در این حالت نرخ نهایی جانشینی ثابت است.

 

·         اگر دو عامل تولید مکمل کامل یکدیگر باشند، در این صورت منحنی های تولید همسان به شکل زاویه قائمه بوده و تولید نهایی هر یک از عوامل تولید، در حالتی که عامل تولید دیگر ثابت باشد، برابر صفر است.

 

·         منطقه ای از منحنی تولید همسان اقتصادی است که در آن منطقه شیب منحنی منفی است.

 

·         بازده نسبت به مقیاس به چگونگی تغییرات تولید با توجه به تغییرات متناسب و برابر همه عوامل تولید مربوط می شود.

 

·         در بازده صعودی نسبت به مقیاس با دو برابر شدن عوامل تولید، تولید بیش از دو برابر می شود. در بازده نزولی نسبت به مقیاس، تولید کمتر از دو برابر می شود و در بازده ثابت نسبت به مقیاس، تولید دو برابر می شود.

 

·         منحنی هزینه همسان، کلیه ترکیبات عوامل تولید با یک مقدار معین هزینه است.

 

·         در تولید با دو عامل متغیر، ترکیب بهینه عوامل تولید وقتی تحقق می یابد که شیب خط هزینه همسان با نرخ نهایی جانشینی فنی برابر باشد.

 

·         مکان هندسی نقاط تعادل تولید کننده در سطوح مختلف تولید را مسیر توسعه می گویند.

 

·         منظور از هزینه صریح که مورد توجه حسابداران است، پرداخت های واقعی شرکت ها و موسسات یعنی مخارج معمولی اند که دفترداران آنها را به عنوان هزینه های موسسه در دفاتر ثبت می کنند.

 

·         هزینه فرصت یک عامل تولیدی که مورد توجه اقتصاددانان می باشد، ارزش آن عامل در بهترین استفاده بعدی اش تعریف می شود.

 

·         هزینه خصوصی تولید برابر مجموع هزینه های صریح و ضمنی است.

 

·         علاوه بر هزینه های خصوصی تولید، ممکن است هزینه های دیگری وجود داشته باشد که تولید کننده بابت آن پرداختی انجام نمی دهد. این هزینه ها را هزینه های اجتماعی می گویند.

 

·         از آنجایی که در کوتاه مدت عوامل تولید ثابت و متغیر وجود دارد؛ هزینه های ثابت که مربوط به عوامل تولید ثابت و هزینه های متغیر که مربوط به عوامل تولید متغیر است نیز وجود دارد.

 

·         هزینه ثابت، هزینه ای است که با تغییر تولید تغییر نمی کند. هزینه متغیر، با تغییر مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         هزینه کل از مجموع هزینه ثابت و هزینه متغیر بدست می آید.

 

·         هزینه متوسط ثابت از تقسیم هزینه ثابت به مقدار تولید بدست می آید.

 

·         هزینه متوسط متغیر از تقسیم هزینه متغیر به مقدار تولید حاصل می شود.

 

·         هزینه متوسط کل از تقسیم هزینه کل به مقدار تولید بدست می آید.

 

·         هزینه نهایی از تغییر هزینه کل در اثر یک واحد تولید اضافی بدست می آید.

 

·         وقتی هزینه متوسط کل و هزینه متوسط متغیر حداقل می گردند، با هزینه نهایی برابر می شوند.

 

·         برای تعیین هزینه های متوسط ثابت، متغیر و کل به طریقه نموداری کافی است یک نقطه از منحنی مربوطه را به مبدا مختصات وصل کنیم، شیب خط واصل هزینه متوسط تولید مربوط به آن نقطه را خواهد داد.

 

·         اگر تابع هزینه کل به صورت پیوسته باشد، شیب خط مماس بر منحنی هزینه کل در هر نقطه، برابر هزینه نهایی تولید در آن نقطه است.

 

·         هزینه کل در بلند مدت از مبدا مختصات می گذرد. چون در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند، لذا زمانی که تولید صفر است، هزینه کل در بلند مدت نیز صفر می شود.

 

·         منحنی هزینه کل در بلند مدت کمترین هزینه تولید در هر سطحی معینی از تولید را نشان می دهد. چون در بلند مدت همه هزینه ها، متغیر می باشند، موسسه این امکان را دارد که با صرفه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند.

 

·         منحنی هزینه متوسط بلند مدت که بر تمام منحنی های هزینه متوسط کوتاه مدت مماس می باشد، منحنی پوش نامیده می شود.

 

a.        وقتی منحنی هزینه متوسط کوتاه مدت در نقطه حداقل اش با نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط بلند مدت مماس می شود، در این صورت می توان نوشت: SMC = SAC = LAC = LMC یعنی هزینه متوسط و نهایی کوتاه مدت با هزینه متوسط و نهایی بلند مدت برابر می شوند.

 

·         برای آنکه بازاری به صورت رقابت کامل باشد، می بایستی کالاها یکسان باشند، آزادی ورود و خروج از بازار وجود داشته باشد، موسسات زیاد و هر یک سهم کمی از بازار را داشته باشند، عوامل تولید تحرک کامل داشته باشند و اطلاعات کامل در بازار وجود داشته باشد.

 

·         منحنی تقاضای هر موسسه در یک صنعت که در رقابت فعالیت می کند، به صورت خط افقی است که از قیمت بازار رسم می شود.

 

·         در یک بازار رقابت کامل وقتی سود یک موسسه حداکثر می شود که اولاً هزینه نهایی برابر قیمت بازار باشد. ثانیاً محل تلاقی قیمت و هزینه نهایی در بخشی از منحنی هزینه نهایی باشد که شیب آن مثبت است.

 

·         منحنی عرضه موسسه ای که در بازار رقابتی فعالیت می کند، بخشی از منحنی هزینه نهایی می باشد که بالاتر از نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط متغیر باشد.

 

·         اگر قیمت برابر حداقل هزینه متوسط متغیر در کوتاه مدت باشد، ادامه تولید و یا توقف آن برای موسسه بی تفاوت است. این نقطه را نقطه تعطیلی موسسه گویند.

 

·         منحنی عرضه صنعت از جمع افقی منحنی های عرضه هر یک از موسسات موجود در آن صنعت بدست می آید.


نظرات() 


برچسب ها: مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم) ،
Viagra tablets australia
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:51 ق.ظ

Amazing info, Thanks a lot!
how to get viagra free where to buy viagra without prescription buying cheap viagra online can i buy viagra without a prescription buying viagra on line order viagra no prescription where can i buy viagra from how old to buy viagra buy viagra nz viagra order online uk
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 03:33 ب.ظ

Valuable forum posts. Many thanks!
cialis daily reviews price cialis best effetti del cialis cialis daily dose generic only now cialis 20 mg buy cialis sample pack effetti del cialis generic for cialis only best offers cialis use cialis dosage amounts
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 06:30 ب.ظ

You actually mentioned that well.
cialis price thailand cialis generic availability preis cialis 20mg schweiz cialis generico milano cialis patentablauf in deutschland what is cialis we recommend cialis info tarif cialis france sialis when will generic cialis be available
marijuana
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:58 ب.ظ
سلام به همه بدن، اولین بازدید من از این وبلاگ است؛
این وبلاگ شامل اطلاعات شگفت انگیز و در واقع خوب است به نفع
خوانندگان
clash royale generator
دوشنبه 8 آبان 1396 11:59 ب.ظ
بسیار! این یک پست فوق العاده عالی بود. تشکر برای عرضه
این جزئیات
real psychic readings
یکشنبه 16 مهر 1396 02:53 ق.ظ
من عاشق، منجر به کشف دقیقا همان چیزی است که من استفاده از آن را نگاه کردم
برای. شکار 4 روزه من را تمام کرده ام! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظ
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
سه شنبه 28 شهریور 1396 12:56 ق.ظ
I used to be able to find good advice from your articles.
http://oafishassistant62.snack.ws/addressing-mortons-neuroma.html
شنبه 14 مرداد 1396 04:29 ب.ظ
Awesome article.
Mckinley
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:11 ب.ظ
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
Magaret
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:27 ب.ظ
There is certainly a great deal to learn about
this subject. I love all of the points you've made.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:25 ب.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post I realized
it's new to me. Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
اقتصاد خرد میانه؛ یک رویکرد مدرن
یکشنبه 14 دی 1393 03:58 ب.ظ
دانلود کتاب اقتصاد خرد میانه؛ یک رویکرد مدرن
http://booktolearn.com/?p=1628
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر