تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم)
پنجشنبه 11 فروردین 1390

مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم)

• نوشته شده توسط: ئاسو

    منحنی قیمت – مصرف مجموعه سبدهای مصرفی دو کالای x و y است که مصرف کننده با فرض ثبات درآمدش و قیمت کالای y و با تغییر قیمت کالای x به منظور حداکثر شدن مطلوبیتش انتخاب می کند.

 

·         با توجه به تغییر قیمت کالای x و در نتیجه تغییر مقدار مصرف آن، می توان منحنی تقاضای x را استخراج نمود.

 

·         منحنی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تقاضای همه مصرف کنندگان در بازار آن کالا حاصل می شود.

 

·         تولید فرآیندی است که از ترکیب عوامل تولید، کالاها و خدمات مورد نیاز بشر حاصل می گردد.

 

·         نهاده ثابت با تغییر مقدار تولید ثابت است، در حالای که نهاده متغیر با تغییر مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         دوره زمانی را که در آن حداقل یکی از عوامل تولید ثابت باشد، کوتاه مدت می نامند.

 

·         بلند مدت دوره زمانی است که در آن کلیه عوامل تولید متغیر باشند.

 

·         تابع تولید، مقدار تولید هر موسسه را با ترکیب های مختلف عوامل تولید نشان می دهد.

 

·         اگر در تابع تولید تنها یکی از عوامل تولید تغییر کند، تابع تولید را یک متغیره می نامند.

 

·         در تابع تولید با یک متغیر از سطح معینی با تغییر عامل متغیر تولید نهایی شروع به کاهش می کند. به عبارت دیگر از سطح معینی به بعد قانون بازده نزولی وجود دارد.

 

·         تولید نهایی اضافه تولید کل در اثر افزایش یک واحد عامل متغیر است.

 

·         از تقسیم تولید کل به مقدار عامل متغیر، تولید متوسط آن عامل متغیر حاصل می شود.

 

·         تولید نهایی در حقیقت همان شیب منحنی تولید کل است.

 

·         وقتی تولید نهایی به صفر می رسد، تولید کل حداکثر می شود.

 

·         تولید متوسط در هر نقطه از منحنی تولید کل، شیب خط واصل از آن نقطه به مبدا مختصات است.

 

·         وقتی تولید متوسط حداکثر می شود، با تولید نهایی برابر می گردد.

 

·         در تابع تولید یک متغیره 4 منطقه قابل تشخیص است. منطقه 1 از مبدا مختصات شروع می شود و تا جایی که تولید نهایی حداکثر می شود ادامه دارد. منطقه 2 از حداکثر تولید نهایی تا حداکثر تولید متوسط ادامه دارد. منطقه 3 از حداکثر تولید متوسط تا حداکثر تولید کل می باشد. و بالاخره منطقه 4 از حداکثر تولید کل به بعد است؛ یعنی جایی که تولید کل در حال کاهش است.

 

·         حداکثر سود در تولید یک متغیره، در سطحی از تولید است که در آن ارزش تولید نهایی عامل متغیر برابر هزینه پرداختی به آن عامل باشد.

 

·         در تولید با دو عامل متغیر کار و سرمایه، وقتی سود حداکثر می شود که ارزش تولید نهایی کار برابر دستمزد پولی و ارزش تولید نهایی سرمایه برابر قیمت سرمایه (اجاره) باشد.

 

·         هر منحنی تولید همسان کلیه ترکیبات ممکن عوامل تولید را که امکان تولید معینی را فراهم می کند، نشان می دهد.

 

·         خط شعاع که از مبدا مختصات می گذرد، همه ترکیبات عوامل تولید را که نسبت آنها ثابت است، نشان می دهد.

 

·         با حرکت روی منحنی تولید همسان تولید ثابت است اما نسبت عوامل تولید تغییر می کند، در حالی که با حرکت روی خط شعاع نسبت عوامل تولید ثابت اما مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی، نرخی است که یک عامل تولید می تواند بدون آنکه تغییری در تولید حاصل شود، با عامل دیگر مبادله گردد.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی در یک نقطه از منحنی تولید همسان، قدر مطلق شیب منحنی در آن نقطه است.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی کار برای سرمایه، برابر است با تولید نهایی کار تقسیم بر تولید نهایی سرمایه.

 


·         اگر دو عامل تولید کاملاً جانشین هم باشند، منحنی تولید همسان به صورت خط راست است. در این حالت نرخ نهایی جانشینی ثابت است.

 

·         اگر دو عامل تولید مکمل کامل یکدیگر باشند، در این صورت منحنی های تولید همسان به شکل زاویه قائمه بوده و تولید نهایی هر یک از عوامل تولید، در حالتی که عامل تولید دیگر ثابت باشد، برابر صفر است.

 

·         منطقه ای از منحنی تولید همسان اقتصادی است که در آن منطقه شیب منحنی منفی است.

 

·         بازده نسبت به مقیاس به چگونگی تغییرات تولید با توجه به تغییرات متناسب و برابر همه عوامل تولید مربوط می شود.

 

·         در بازده صعودی نسبت به مقیاس با دو برابر شدن عوامل تولید، تولید بیش از دو برابر می شود. در بازده نزولی نسبت به مقیاس، تولید کمتر از دو برابر می شود و در بازده ثابت نسبت به مقیاس، تولید دو برابر می شود.

 

·         منحنی هزینه همسان، کلیه ترکیبات عوامل تولید با یک مقدار معین هزینه است.

 

·         در تولید با دو عامل متغیر، ترکیب بهینه عوامل تولید وقتی تحقق می یابد که شیب خط هزینه همسان با نرخ نهایی جانشینی فنی برابر باشد.

 

·         مکان هندسی نقاط تعادل تولید کننده در سطوح مختلف تولید را مسیر توسعه می گویند.

 

·         منظور از هزینه صریح که مورد توجه حسابداران است، پرداخت های واقعی شرکت ها و موسسات یعنی مخارج معمولی اند که دفترداران آنها را به عنوان هزینه های موسسه در دفاتر ثبت می کنند.

 

·         هزینه فرصت یک عامل تولیدی که مورد توجه اقتصاددانان می باشد، ارزش آن عامل در بهترین استفاده بعدی اش تعریف می شود.

 

·         هزینه خصوصی تولید برابر مجموع هزینه های صریح و ضمنی است.

 

·         علاوه بر هزینه های خصوصی تولید، ممکن است هزینه های دیگری وجود داشته باشد که تولید کننده بابت آن پرداختی انجام نمی دهد. این هزینه ها را هزینه های اجتماعی می گویند.

 

·         از آنجایی که در کوتاه مدت عوامل تولید ثابت و متغیر وجود دارد؛ هزینه های ثابت که مربوط به عوامل تولید ثابت و هزینه های متغیر که مربوط به عوامل تولید متغیر است نیز وجود دارد.

 

·         هزینه ثابت، هزینه ای است که با تغییر تولید تغییر نمی کند. هزینه متغیر، با تغییر مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         هزینه کل از مجموع هزینه ثابت و هزینه متغیر بدست می آید.

 

·         هزینه متوسط ثابت از تقسیم هزینه ثابت به مقدار تولید بدست می آید.

 

·         هزینه متوسط متغیر از تقسیم هزینه متغیر به مقدار تولید حاصل می شود.

 

·         هزینه متوسط کل از تقسیم هزینه کل به مقدار تولید بدست می آید.

 

·         هزینه نهایی از تغییر هزینه کل در اثر یک واحد تولید اضافی بدست می آید.

 

·         وقتی هزینه متوسط کل و هزینه متوسط متغیر حداقل می گردند، با هزینه نهایی برابر می شوند.

 

·         برای تعیین هزینه های متوسط ثابت، متغیر و کل به طریقه نموداری کافی است یک نقطه از منحنی مربوطه را به مبدا مختصات وصل کنیم، شیب خط واصل هزینه متوسط تولید مربوط به آن نقطه را خواهد داد.

 

·         اگر تابع هزینه کل به صورت پیوسته باشد، شیب خط مماس بر منحنی هزینه کل در هر نقطه، برابر هزینه نهایی تولید در آن نقطه است.

 

·         هزینه کل در بلند مدت از مبدا مختصات می گذرد. چون در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند، لذا زمانی که تولید صفر است، هزینه کل در بلند مدت نیز صفر می شود.

 

·         منحنی هزینه کل در بلند مدت کمترین هزینه تولید در هر سطحی معینی از تولید را نشان می دهد. چون در بلند مدت همه هزینه ها، متغیر می باشند، موسسه این امکان را دارد که با صرفه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند.

 

·         منحنی هزینه متوسط بلند مدت که بر تمام منحنی های هزینه متوسط کوتاه مدت مماس می باشد، منحنی پوش نامیده می شود.

 

a.        وقتی منحنی هزینه متوسط کوتاه مدت در نقطه حداقل اش با نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط بلند مدت مماس می شود، در این صورت می توان نوشت: SMC = SAC = LAC = LMC یعنی هزینه متوسط و نهایی کوتاه مدت با هزینه متوسط و نهایی بلند مدت برابر می شوند.

 

·         برای آنکه بازاری به صورت رقابت کامل باشد، می بایستی کالاها یکسان باشند، آزادی ورود و خروج از بازار وجود داشته باشد، موسسات زیاد و هر یک سهم کمی از بازار را داشته باشند، عوامل تولید تحرک کامل داشته باشند و اطلاعات کامل در بازار وجود داشته باشد.

 

·         منحنی تقاضای هر موسسه در یک صنعت که در رقابت فعالیت می کند، به صورت خط افقی است که از قیمت بازار رسم می شود.

 

·         در یک بازار رقابت کامل وقتی سود یک موسسه حداکثر می شود که اولاً هزینه نهایی برابر قیمت بازار باشد. ثانیاً محل تلاقی قیمت و هزینه نهایی در بخشی از منحنی هزینه نهایی باشد که شیب آن مثبت است.

 

·         منحنی عرضه موسسه ای که در بازار رقابتی فعالیت می کند، بخشی از منحنی هزینه نهایی می باشد که بالاتر از نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط متغیر باشد.

 

·         اگر قیمت برابر حداقل هزینه متوسط متغیر در کوتاه مدت باشد، ادامه تولید و یا توقف آن برای موسسه بی تفاوت است. این نقطه را نقطه تعطیلی موسسه گویند.

 

·         منحنی عرضه صنعت از جمع افقی منحنی های عرضه هر یک از موسسات موجود در آن صنعت بدست می آید.


نظرات() 


برچسب ها: مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم) ،
http://insofdesc.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:23 ب.ظ

You made the point!
cialis vs viagra cialis daily dose generic cialis qualitat calis trusted tabled cialis softabs 5 mg cialis pharmacie en ligne estudios de cialis genricos cialis efficacit cialis 5mg prix cialis efficacit
http://vanbophi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:04 ق.ظ

Fine tips. Thanks a lot!
buy cialis online nz cialis super acti cialis canada on line venta de cialis canada dosagem ideal cialis cialis rckenschmerzen free cialis cialis diario compra generic cialis pill online achat cialis en itali
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 03:00 ب.ظ

With thanks. An abundance of info!

cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk generic cialis at walmart generic cialis with dapoxetine cialis taglich generic cialis with dapoxetine cialis vs viagra preis cialis 20mg schweiz tadalafil 20mg
http://usesic.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:38 ب.ظ

Really all kinds of valuable facts!
cialis name brand cheap buy cialis sample pack costo in farmacia cialis pastillas cialis y alcoho cialis side effects get cheap cialis cialis prezzo di mercato side effects of cialis we use it 50 mg cialis dose generic cialis with dapoxetine
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 06:54 ق.ظ

Thanks a lot! Helpful information!
cialis pas cher paris we use it cialis online store cialis sans ordonnance buy generic cialis cialis pills boards buy cialis online cheapest cialis with 2 days delivery no prescription cialis cheap wow look it cialis mexico cialis soft tabs for sale
http://tinyros.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:43 ب.ظ

You reported that exceptionally well.
generic cialis click here take cialis cialis 20 mg cost cialis 30 day sample cialis in sconto tadalafil cialis venta a domicilio tadalafilo cialis free trial tadalafil
cialis by mail order
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:47 ب.ظ

You actually revealed that fantastically.
bulk cialis cialis dosage cialis alternative buy cialis online nz callus cialis 30 day sample usa cialis online cialis super acti click here to buy cialis cialis online
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:37 ق.ظ

Really plenty of fantastic knowledge.
cialis side effects dangers cialis farmacias guadalajara wow cialis 20 recommended site cialis kanada cialis prices costo in farmacia cialis cialis 5 mg buy look here cialis cheap canada click now buy cialis brand dosagem ideal cialis
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:52 ق.ظ

Fantastic information. Thank you.
cialis tablets cialis for bph i recommend cialis generico cialis mit grapefruitsaft venta de cialis canada cialis pas cher paris cheap cialis canada discount drugs cialis cialis tadalafil online prix cialis once a da
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:43 ب.ظ

You made the point!
venta de cialis canada cialis sans ordonnance cialis dosage recommendations cialis 5 mg 40 mg cialis what if i take cialis name brand cheap buy brand cialis cheap prix cialis once a da cialis generico milano canada discount drugs cialis
http://cizuna.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:50 ب.ظ

You expressed that superbly!
price cialis best generic cialis in vietnam we recommend cialis info cialis cost cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz cialis 5 mg schweiz link for you cialis price cialis dosage cialis super acti
Online cialis
شنبه 25 خرداد 1398 05:34 ق.ظ

Info very well considered..
cialis 5 mg cialis prices in england cialis kaufen wo cialis reviews cialis pills in singapore prix cialis once a da cialis 100 mg 30 tablet walgreens price for cialis safe dosage for cialis generic cialis
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 03:25 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis australian price buying cialis on internet cialis generic availability generic cialis soft gels cialis official site cialis rezeptfrei sterreich cialis vs viagra does cialis cause gout buy online cialis 5mg cost of cialis cvs
http://carmortdif.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Wonderful postings. Regards!
what is cialis the best choice cialis woman cialis for sale cialis taglich the best site cialis tablets online cialis cialis 10 doctissimo female cialis no prescription cialis canadian drugs cialis uk
http://eninol.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:28 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 20 mg cialis coupon rezeptfrei cialis apotheke cialis 10mg prix pharmaci cialis tadalafil precios cialis peru buy online cialis 5mg prezzo di cialis in bulgaria cialis daily cost of cialis per pill
http://ticaspont.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:21 ب.ظ

Amazing all kinds of helpful data!
cialis et insomni when can i take another cialis cialis pills in singapore cialis dosage recommendations price cialis best cialis generico in farmacia cialis sicuro in linea click now buy cialis brand generic cialis levitra cialis generic tadalafil buy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:32 ب.ظ

Seriously lots of valuable info.
venta de cialis canada cialis diario compra trusted tabled cialis softabs cialis for bph buy cialis sample pack we like it safe cheap cialis cialis kaufen bankberweisung costo in farmacia cialis cialis per paypa cialis 5 mg para diabeticos
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:43 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
buy original cialis cialis authentique suisse buying brand cialis online ou trouver cialis sur le net cialis generico lilly cialis 5 mg para diabeticos how do cialis pills work prices on cialis 10 mg il cialis quanto costa trusted tabled cialis softabs
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 04:19 ق.ظ

Truly loads of terrific information.
canadian pharmacy meds canadian pharmacy canadian pharmaceuticals online cialis canadian pharmacy canada medication list canadian pharmacy online 24 canadian rx candida viagra northwest pharmacies in canada canada medication pharmacy
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Incredible plenty of superb knowledge!
we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil low cost cialis 20mg canadian cialis trusted tabled cialis softabs cialis en mexico precio order cialis from india cialis rckenschmerzen cialis venta a domicilio cialis arginine interactio
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:58 ب.ظ

Appreciate it, Loads of knowledge!

cialis 50 mg soft tab cialis pills in singapore tadalafil 5mg estudios de cialis genricos cialis 20 mg cost buy cialis cheap 10 mg we like it cialis soft gel generic cialis 20mg tablets costo in farmacia cialis cialis 20 mg
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Effectively expressed genuinely! .
buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico discount cialis cialis arginine interactio cialis kaufen cialis uk effetti del cialis cialis dosage cialis cipla best buy cialis diario compra
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis taglich cialis generico lilly cialis dosage best generic drugs cialis no prescription cialis cheap cialis flussig we recommend cialis info cialis daily new zealand estudios de cialis genricos cialis 10 doctissimo
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:13 ب.ظ

You reported this well.
effetti del cialis purchase once a day cialis compare prices cialis uk cialis prices how do cialis pills work cialis without a doctor's prescription order cialis from india enter site natural cialis cialis side effects chinese cialis 50 mg
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Awesome write ups. Appreciate it.
cialis coupons printable buy cialis online click now buy cialis brand cialis 20mg no prescription cialis cheap cialis for bph how to buy cialis online usa cialis great britain prices for cialis 50mg cialis en mexico precio
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:02 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous write ups.

generic cialis 20mg uk cipla cialis online tadalafil 20mg cialis without a doctor's prescription look here cialis cheap canada buy brand cialis cheap wow cialis 20 cialis preise schweiz cialis lilly tadalafi tadalafil generic
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Valuable stuff. Kudos.
brand cialis generic cialis sans ordonnance cialis tadalafil online tadalafilo weblink price cialis where cheapest cialis cost of cialis cvs generic cialis at walmart are there generic cialis cialis pas cher paris
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Amazing many of amazing facts!
buy generic cialis where cheapest cialis we use it 50 mg cialis dose what is cialis cialis qualitat acheter cialis kamagra generic cialis pill online cialis 20 mg cost cialis diario compra cialis uk
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:13 ق.ظ

Really many of very good knowledge!
preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg funziona click here take cialis cialis diario compra miglior cialis generico cialis wir preise cialis online cost of cialis per pill cialis coupon viagra vs cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:56 ب.ظ

Well expressed of course. .
buy original cialis cialis in sconto cialis mit grapefruitsaft cialis side effects cialis tadalafil acquisto online cialis click here to buy cialis cialis online napol cialis savings card when will generic cialis be available
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30