تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم)
پنجشنبه 11 فروردین 1390

مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم)

• نوشته شده توسط: ئاسو

    منحنی قیمت – مصرف مجموعه سبدهای مصرفی دو کالای x و y است که مصرف کننده با فرض ثبات درآمدش و قیمت کالای y و با تغییر قیمت کالای x به منظور حداکثر شدن مطلوبیتش انتخاب می کند.

 

·         با توجه به تغییر قیمت کالای x و در نتیجه تغییر مقدار مصرف آن، می توان منحنی تقاضای x را استخراج نمود.

 

·         منحنی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تقاضای همه مصرف کنندگان در بازار آن کالا حاصل می شود.

 

·         تولید فرآیندی است که از ترکیب عوامل تولید، کالاها و خدمات مورد نیاز بشر حاصل می گردد.

 

·         نهاده ثابت با تغییر مقدار تولید ثابت است، در حالای که نهاده متغیر با تغییر مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         دوره زمانی را که در آن حداقل یکی از عوامل تولید ثابت باشد، کوتاه مدت می نامند.

 

·         بلند مدت دوره زمانی است که در آن کلیه عوامل تولید متغیر باشند.

 

·         تابع تولید، مقدار تولید هر موسسه را با ترکیب های مختلف عوامل تولید نشان می دهد.

 

·         اگر در تابع تولید تنها یکی از عوامل تولید تغییر کند، تابع تولید را یک متغیره می نامند.

 

·         در تابع تولید با یک متغیر از سطح معینی با تغییر عامل متغیر تولید نهایی شروع به کاهش می کند. به عبارت دیگر از سطح معینی به بعد قانون بازده نزولی وجود دارد.

 

·         تولید نهایی اضافه تولید کل در اثر افزایش یک واحد عامل متغیر است.

 

·         از تقسیم تولید کل به مقدار عامل متغیر، تولید متوسط آن عامل متغیر حاصل می شود.

 

·         تولید نهایی در حقیقت همان شیب منحنی تولید کل است.

 

·         وقتی تولید نهایی به صفر می رسد، تولید کل حداکثر می شود.

 

·         تولید متوسط در هر نقطه از منحنی تولید کل، شیب خط واصل از آن نقطه به مبدا مختصات است.

 

·         وقتی تولید متوسط حداکثر می شود، با تولید نهایی برابر می گردد.

 

·         در تابع تولید یک متغیره 4 منطقه قابل تشخیص است. منطقه 1 از مبدا مختصات شروع می شود و تا جایی که تولید نهایی حداکثر می شود ادامه دارد. منطقه 2 از حداکثر تولید نهایی تا حداکثر تولید متوسط ادامه دارد. منطقه 3 از حداکثر تولید متوسط تا حداکثر تولید کل می باشد. و بالاخره منطقه 4 از حداکثر تولید کل به بعد است؛ یعنی جایی که تولید کل در حال کاهش است.

 

·         حداکثر سود در تولید یک متغیره، در سطحی از تولید است که در آن ارزش تولید نهایی عامل متغیر برابر هزینه پرداختی به آن عامل باشد.

 

·         در تولید با دو عامل متغیر کار و سرمایه، وقتی سود حداکثر می شود که ارزش تولید نهایی کار برابر دستمزد پولی و ارزش تولید نهایی سرمایه برابر قیمت سرمایه (اجاره) باشد.

 

·         هر منحنی تولید همسان کلیه ترکیبات ممکن عوامل تولید را که امکان تولید معینی را فراهم می کند، نشان می دهد.

 

·         خط شعاع که از مبدا مختصات می گذرد، همه ترکیبات عوامل تولید را که نسبت آنها ثابت است، نشان می دهد.

 

·         با حرکت روی منحنی تولید همسان تولید ثابت است اما نسبت عوامل تولید تغییر می کند، در حالی که با حرکت روی خط شعاع نسبت عوامل تولید ثابت اما مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی، نرخی است که یک عامل تولید می تواند بدون آنکه تغییری در تولید حاصل شود، با عامل دیگر مبادله گردد.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی در یک نقطه از منحنی تولید همسان، قدر مطلق شیب منحنی در آن نقطه است.

 

·         نرخ نهایی جانشینی فنی کار برای سرمایه، برابر است با تولید نهایی کار تقسیم بر تولید نهایی سرمایه.

 


·         اگر دو عامل تولید کاملاً جانشین هم باشند، منحنی تولید همسان به صورت خط راست است. در این حالت نرخ نهایی جانشینی ثابت است.

 

·         اگر دو عامل تولید مکمل کامل یکدیگر باشند، در این صورت منحنی های تولید همسان به شکل زاویه قائمه بوده و تولید نهایی هر یک از عوامل تولید، در حالتی که عامل تولید دیگر ثابت باشد، برابر صفر است.

 

·         منطقه ای از منحنی تولید همسان اقتصادی است که در آن منطقه شیب منحنی منفی است.

 

·         بازده نسبت به مقیاس به چگونگی تغییرات تولید با توجه به تغییرات متناسب و برابر همه عوامل تولید مربوط می شود.

 

·         در بازده صعودی نسبت به مقیاس با دو برابر شدن عوامل تولید، تولید بیش از دو برابر می شود. در بازده نزولی نسبت به مقیاس، تولید کمتر از دو برابر می شود و در بازده ثابت نسبت به مقیاس، تولید دو برابر می شود.

 

·         منحنی هزینه همسان، کلیه ترکیبات عوامل تولید با یک مقدار معین هزینه است.

 

·         در تولید با دو عامل متغیر، ترکیب بهینه عوامل تولید وقتی تحقق می یابد که شیب خط هزینه همسان با نرخ نهایی جانشینی فنی برابر باشد.

 

·         مکان هندسی نقاط تعادل تولید کننده در سطوح مختلف تولید را مسیر توسعه می گویند.

 

·         منظور از هزینه صریح که مورد توجه حسابداران است، پرداخت های واقعی شرکت ها و موسسات یعنی مخارج معمولی اند که دفترداران آنها را به عنوان هزینه های موسسه در دفاتر ثبت می کنند.

 

·         هزینه فرصت یک عامل تولیدی که مورد توجه اقتصاددانان می باشد، ارزش آن عامل در بهترین استفاده بعدی اش تعریف می شود.

 

·         هزینه خصوصی تولید برابر مجموع هزینه های صریح و ضمنی است.

 

·         علاوه بر هزینه های خصوصی تولید، ممکن است هزینه های دیگری وجود داشته باشد که تولید کننده بابت آن پرداختی انجام نمی دهد. این هزینه ها را هزینه های اجتماعی می گویند.

 

·         از آنجایی که در کوتاه مدت عوامل تولید ثابت و متغیر وجود دارد؛ هزینه های ثابت که مربوط به عوامل تولید ثابت و هزینه های متغیر که مربوط به عوامل تولید متغیر است نیز وجود دارد.

 

·         هزینه ثابت، هزینه ای است که با تغییر تولید تغییر نمی کند. هزینه متغیر، با تغییر مقدار تولید تغییر می کند.

 

·         هزینه کل از مجموع هزینه ثابت و هزینه متغیر بدست می آید.

 

·         هزینه متوسط ثابت از تقسیم هزینه ثابت به مقدار تولید بدست می آید.

 

·         هزینه متوسط متغیر از تقسیم هزینه متغیر به مقدار تولید حاصل می شود.

 

·         هزینه متوسط کل از تقسیم هزینه کل به مقدار تولید بدست می آید.

 

·         هزینه نهایی از تغییر هزینه کل در اثر یک واحد تولید اضافی بدست می آید.

 

·         وقتی هزینه متوسط کل و هزینه متوسط متغیر حداقل می گردند، با هزینه نهایی برابر می شوند.

 

·         برای تعیین هزینه های متوسط ثابت، متغیر و کل به طریقه نموداری کافی است یک نقطه از منحنی مربوطه را به مبدا مختصات وصل کنیم، شیب خط واصل هزینه متوسط تولید مربوط به آن نقطه را خواهد داد.

 

·         اگر تابع هزینه کل به صورت پیوسته باشد، شیب خط مماس بر منحنی هزینه کل در هر نقطه، برابر هزینه نهایی تولید در آن نقطه است.

 

·         هزینه کل در بلند مدت از مبدا مختصات می گذرد. چون در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند، لذا زمانی که تولید صفر است، هزینه کل در بلند مدت نیز صفر می شود.

 

·         منحنی هزینه کل در بلند مدت کمترین هزینه تولید در هر سطحی معینی از تولید را نشان می دهد. چون در بلند مدت همه هزینه ها، متغیر می باشند، موسسه این امکان را دارد که با صرفه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند.

 

·         منحنی هزینه متوسط بلند مدت که بر تمام منحنی های هزینه متوسط کوتاه مدت مماس می باشد، منحنی پوش نامیده می شود.

 

a.        وقتی منحنی هزینه متوسط کوتاه مدت در نقطه حداقل اش با نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط بلند مدت مماس می شود، در این صورت می توان نوشت: SMC = SAC = LAC = LMC یعنی هزینه متوسط و نهایی کوتاه مدت با هزینه متوسط و نهایی بلند مدت برابر می شوند.

 

·         برای آنکه بازاری به صورت رقابت کامل باشد، می بایستی کالاها یکسان باشند، آزادی ورود و خروج از بازار وجود داشته باشد، موسسات زیاد و هر یک سهم کمی از بازار را داشته باشند، عوامل تولید تحرک کامل داشته باشند و اطلاعات کامل در بازار وجود داشته باشد.

 

·         منحنی تقاضای هر موسسه در یک صنعت که در رقابت فعالیت می کند، به صورت خط افقی است که از قیمت بازار رسم می شود.

 

·         در یک بازار رقابت کامل وقتی سود یک موسسه حداکثر می شود که اولاً هزینه نهایی برابر قیمت بازار باشد. ثانیاً محل تلاقی قیمت و هزینه نهایی در بخشی از منحنی هزینه نهایی باشد که شیب آن مثبت است.

 

·         منحنی عرضه موسسه ای که در بازار رقابتی فعالیت می کند، بخشی از منحنی هزینه نهایی می باشد که بالاتر از نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط متغیر باشد.

 

·         اگر قیمت برابر حداقل هزینه متوسط متغیر در کوتاه مدت باشد، ادامه تولید و یا توقف آن برای موسسه بی تفاوت است. این نقطه را نقطه تعطیلی موسسه گویند.

 

·         منحنی عرضه صنعت از جمع افقی منحنی های عرضه هر یک از موسسات موجود در آن صنعت بدست می آید.


نظرات() 


برچسب ها: مهمترین نکات اقتصاد خرد (قسمت دوم) ،
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Incredible plenty of superb knowledge!
we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil low cost cialis 20mg canadian cialis trusted tabled cialis softabs cialis en mexico precio order cialis from india cialis rckenschmerzen cialis venta a domicilio cialis arginine interactio
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:58 ب.ظ

Appreciate it, Loads of knowledge!

cialis 50 mg soft tab cialis pills in singapore tadalafil 5mg estudios de cialis genricos cialis 20 mg cost buy cialis cheap 10 mg we like it cialis soft gel generic cialis 20mg tablets costo in farmacia cialis cialis 20 mg
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Effectively expressed genuinely! .
buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico discount cialis cialis arginine interactio cialis kaufen cialis uk effetti del cialis cialis dosage cialis cipla best buy cialis diario compra
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis taglich cialis generico lilly cialis dosage best generic drugs cialis no prescription cialis cheap cialis flussig we recommend cialis info cialis daily new zealand estudios de cialis genricos cialis 10 doctissimo
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:13 ب.ظ

You reported this well.
effetti del cialis purchase once a day cialis compare prices cialis uk cialis prices how do cialis pills work cialis without a doctor's prescription order cialis from india enter site natural cialis cialis side effects chinese cialis 50 mg
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Awesome write ups. Appreciate it.
cialis coupons printable buy cialis online click now buy cialis brand cialis 20mg no prescription cialis cheap cialis for bph how to buy cialis online usa cialis great britain prices for cialis 50mg cialis en mexico precio
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:02 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous write ups.

generic cialis 20mg uk cipla cialis online tadalafil 20mg cialis without a doctor's prescription look here cialis cheap canada buy brand cialis cheap wow cialis 20 cialis preise schweiz cialis lilly tadalafi tadalafil generic
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Valuable stuff. Kudos.
brand cialis generic cialis sans ordonnance cialis tadalafil online tadalafilo weblink price cialis where cheapest cialis cost of cialis cvs generic cialis at walmart are there generic cialis cialis pas cher paris
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Amazing many of amazing facts!
buy generic cialis where cheapest cialis we use it 50 mg cialis dose what is cialis cialis qualitat acheter cialis kamagra generic cialis pill online cialis 20 mg cost cialis diario compra cialis uk
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:13 ق.ظ

Really many of very good knowledge!
preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg funziona click here take cialis cialis diario compra miglior cialis generico cialis wir preise cialis online cost of cialis per pill cialis coupon viagra vs cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:56 ب.ظ

Well expressed of course. .
buy original cialis cialis in sconto cialis mit grapefruitsaft cialis side effects cialis tadalafil acquisto online cialis click here to buy cialis cialis online napol cialis savings card when will generic cialis be available
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Fantastic forum posts. Regards!
buy generic cialis interactions for cialis compare prices cialis uk cialis online deutschland only best offers cialis use we like it safe cheap cialis does cialis cause gout cialis coupon free generic cialis cialis taglich
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Many thanks! I like this!
we choice free trial of cialis buy cialis uk no prescription cialis preise schweiz wow look it cialis mexico we like it safe cheap cialis side effects for cialis buy cialis sample pack click here take cialis cialis 5mg prix generic cialis at the pharmacy
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 06:47 ق.ظ

Amazing all kinds of good advice!
only now cialis 20 mg buy cialis online nz cialis online deutschland cialis daily dose generic cialis coupons printable cost of cialis per pill cialis 5 mg effetti collateral cialis pills cialis generique 5 mg achat cialis en suisse
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
generic cialis in vietnam venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve cialis daily dose generic buy original cialis best generic drugs cialis wow look it cialis mexico cialis authentique suisse cialis generic tadalafil buy import cialis
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Cheers. Good stuff!
cialis patentablauf in deutschland cialis dose 30mg estudios de cialis genricos cialis alternative cialis et insomni cialis arginine interactio no prescription cialis cheap generic for cialis cialis mit grapefruitsaft ou trouver cialis sur le net
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:54 ب.ظ

You actually reported this superbly!
cialis for sale in europa cialis cipla best buy cialis for sale in europa chinese cialis 50 mg the best site cialis tablets only best offers cialis use buy original cialis cialis reviews cialis free trial safe site to buy cialis online
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:15 ق.ظ

Information certainly used!!
cialis kaufen generic cialis with dapoxetine try it no rx cialis cialis name brand cheap india cialis 100mg cost tadalafil 20mg where to buy cialis in ontario cialis generico buying brand cialis online tadalafil 20mg
Cialis canada
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:50 ق.ظ

Seriously many of great information.
cialis pills boards where to buy cialis in ontario cialis generico lilly online prescriptions cialis sublingual cialis online cialis price in bangalore generic cialis pill online walgreens price for cialis buy cialis sample pack cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 02:56 ق.ظ

With thanks! A lot of material.

generic cialis levitra 40 mg cialis what if i take price cialis wal mart pharmacy cialis tablets for sale cialis generico en mexico cialis prezzo di mercato order cialis from india tadalafil buy cialis online side effects for cialis
canadian pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 05:43 ق.ظ

Amazing tons of helpful knowledge!
canadian pharmaceuticals stocks buy viagra 25mg pharmacy canada online prescriptions canadian pharmaceuticals stocks canada online pharmacies online canadian discount pharmacies north west pharmacy canada canada pharmacies canadian pharmacies-24h canadian pharmaceuticals reviews
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:21 ق.ظ

You revealed it well.
try it no rx cialis cialis daily new zealand i recommend cialis generico cialis lilly tadalafi cialis coupons cialis for daily use prescription doctor cialis cialis efficacit cialis cuantos mg hay cialis soft tabs for sale
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:13 ب.ظ

Seriously tons of amazing knowledge.
viagra buy viagra safe place to buy viagra online uk how do i order viagra online sildenafil uk pharmacy viagra cheap buy buy viagra at buy viagra online ireland buying online viagra buy super viagra viagra generic
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:44 ق.ظ

Really tons of good information!
cialis therapie cost of cialis cvs cialis 5 mg scheda tecnica cialis efficacit acheter cialis kamagra cialis soft tabs for sale cipla cialis online cialis 5mg prix cheap cialis achat cialis en itali
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:59 ب.ظ

Helpful advice. With thanks!
generico cialis mexico how do cialis pills work buying cialis overnight buy cialis online legal buy cialis online legal enter site very cheap cialis cialis from canada cialis online deutschland if a woman takes a mans cialis click here take cialis
cialis 20mg coupons
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:54 ب.ظ

Really a lot of useful knowledge!
cialis reviews click now buy cialis brand tadalafil tablets buy generic cialis cialis authentique suisse viagra cialis levitra click here cialis daily uk cialis savings card cialis preise schweiz achat cialis en itali
Viagra tablets australia
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:51 ق.ظ

Amazing info, Thanks a lot!
how to get viagra free where to buy viagra without prescription buying cheap viagra online can i buy viagra without a prescription buying viagra on line order viagra no prescription where can i buy viagra from how old to buy viagra buy viagra nz viagra order online uk
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 03:33 ب.ظ

Valuable forum posts. Many thanks!
cialis daily reviews price cialis best effetti del cialis cialis daily dose generic only now cialis 20 mg buy cialis sample pack effetti del cialis generic for cialis only best offers cialis use cialis dosage amounts
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 06:30 ب.ظ

You actually mentioned that well.
cialis price thailand cialis generic availability preis cialis 20mg schweiz cialis generico milano cialis patentablauf in deutschland what is cialis we recommend cialis info tarif cialis france sialis when will generic cialis be available
marijuana
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:58 ب.ظ
سلام به همه بدن، اولین بازدید من از این وبلاگ است؛
این وبلاگ شامل اطلاعات شگفت انگیز و در واقع خوب است به نفع
خوانندگان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30