تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - چرا اصلاحات اقتصادی همیشه ثمربخش نیست؟
چهارشنبه 25 خرداد 1390

چرا اصلاحات اقتصادی همیشه ثمربخش نیست؟

• نوشته شده توسط: ئاسو

این اصلاحات که شامل خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و... می‌شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد‌های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده‌اند. در واقع نظام تصمیم‌گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است، اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است. 
در حالی که اصلاحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است و عملا این کشور به قدرتی نوظهور تبدیل شده است، اصلاحات در کشورهایی که وضعیتی به مراتب بهتر از چین در آغاز اصلاحات داشته‌اند و حتی در بلوک کمونیستی هم نبوده‌اند، مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. البته در تحلیل کارآیی اصلاحات بی‌تردید متغیرهای بسیاری دخیل هستند که از نحوه انجام اصلاحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن و...را شامل می‌شود با این وجود تحقیق‌هایی وجود دارد که در مورد یک اصلاح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کشورها حاصل شده، اما در برخی دیگر به دست نیامده است. 
این موارد نشان می‌دهد که یک بسته اصلاحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. بدین شکل دیگر نمی‌توان چرایی عدم کارآیی اصلاحات را به متغیرهایی که وابسته به ناهمگنی بسته‌های اصلاحی در هر اقتصاد است مرتبط دانست و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تاثیر افزایش استقلال بانک مرکزی بر تورم انجام شده نشان داده است(مانند کوکیرمن و همکاران، 2002، جکوم و واسکوئز، 2005 و آرنون و همکاران، 2007) که اصلاح قانون در جهت کاهش مداخله دولت در سیاست‌های پولی هر چند در بسیاری از کشورها کاهش تورم را به همراه داشته، اما تاثیر معناداری در برخی از کشورها نداشته است. در این مورد اصلاح قانون در کشورهای مورد مطالعه با شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی‌دار آماری داشته است یا خیر. آنچنان که مشخص است در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص در تمامی کشورهای مورد تحقیق یکسان است و مساله ناهمگنی نامربوط است. 
در مقام پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند که اصلاحات در آن رخ داده است. موکاند و ردریک (2005) مدلی را ارائه می‌دهند که در آن سیاستمداران تنها برای آنکه در نگاه عموم مردم، افرادی پاک قلمداد شوند در پی اصلاحاتی می‌روند که خود می‌دانند ناکارآمد است. در واقع آنان تعادلی میان منافع فردی و گروهی که به آن تعلق دارند و نیاز به آنکه نشان دهند افرادی امین و غیرفاسد هستند ایجاد می‌کنند و این تعادل اصلاحات اسمی اقتصادی است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مانند کار دالر و اسونسون (2000) نشان می‌دهند که با وجود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصلاحات بیشتر است. وجود نهاد‌های کارآ هم همان طور که برنساید و دالر (2000) نشان می‌دهند در موفقیت اصلاحات تاثیر معنا داری دارد آن چنان که آنان نشان می‌دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور میزبان شود. 
عاصم اوغلو و همکاران (2008) اما نشان می‌دهند که نقش محدودیت‌ها در نظام سیاسی بر عملی شدن اصلاحات تاثیر پررنگی دارد. آنها در مدل نظری خود نشان می‌دهند که وقتی محدودیتی بر رفتار سیاستمداران در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد، مثلا سیاستمداران با انتخابات تعیین نشوند یا آن که نظارت و حسابرسی از سوی شهروندان بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد، سیاست‌های انحرافی به نفع گروه‌های ذی نفوذ عملا اصلاحات اقتصادی را به بن بست می‌کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت‌ها بسیار قوی باشد و مثلا سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیحات عامه (یا اصول پذیرفته شده غیرقابل تغییر در ساختار سیاسی) مجازات شوند، باز هم اصلاحات اقتصادی به ظهور نمی‌رسد. آنان به این نتیجه می‌رسند که تضمین اصلاحات اقتصادی در وجود ساختاری با محدودیت‌های بینابینی است. آنها خود نشان می‌دهند که چگونه تز آنها در مورد استقلال بانک مرکزی صادق است و اصلاح وابستگی بانک مرکزی به دولت در کشورهایی با محدودیت‌های بینابینی موجب کاهش تورم می‌شود.
تئوری ساده، اما مهم اینان در دل خود بر این نکته اشاره می‌کند که نظام‌های سیاسی بدون حکومت قانون - قانون در این جا به معنای تضمین‌کننده آزادی همه شهروندان به طور مساوی است- محدودیت ناچیز و ضعیفی را بر تصمیم گیرندگانش تحمیل می‌کند و در نتیجه آن اصلاحات اقتصادی با وجود سیاست‌های انحرافی کارآیی نخواهند داشت. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفوذ با شرایط و قوانین اصلاحی جدید باز هم می‌توانند سیاست‌هایی را در صحنه عمل از سیاست‌گذاران طلب کنند و آنان را تشویق به انجام آن کنند که منافع آنان را تضمین کند. به عنوان مثال آنچنان که در تحلیل‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مطرح است احتمال مالکیت خصوصی بنگاه‌های دولتی خارج از چارچوب بازار، توسط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می‌بردند زیاد است و در عمل سیاست اصلاحی برای خصوصی‌سازی ناکارآمد می‌شود. وضعیتی که به خصوص در آمریکای لاتین باعث نتیجه ندادن برخی از اصلاحات اقتصادی شد در همین فقدان حکومت قانون نهفته است. 
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در ساخت‌های سیاسی که محدودیت‌های سختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می‌کنند نیز کارآ نیستند؛ چرا که نمی‌توانند چارچوب اقتصاد-سیاسی کنونی را تغییر دهند. در این مورد است که می‌توان مدعی بود اگر این محدودیت‌ها تلطیف شود یا آنکه حافظان این محدودیت‌ها در سطوح فوقانی قدرت بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصلاح واقعی روند آنگاه نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. در اکثر کشورهای بلوک شرقی اصلاحات اقتصادی نتیجه داده است و وضعیتی که در آن محدودیت‌های قوی وجود داشت، تلطیف شد و در نتیجه آن اصلاحات نیز به نتیجه رسید. مورد آشکار دیگر نیز چین است که به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی قدرت و تلطیف محدودیت‌ها اصلاحات اقتصادی نتایج شگرفی داشتند. از همین منظر است که به نظر نگارنده اصلاحات تدریجی که امروز رائول کاسترو در کوبا به مورد اجرا‌گذارده است می‌تواند در دهه‌های آتی حتی در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری دارند، نتیجه بخش‌تر باشد. 
از سوی دیگر می‌توان کشورهایی را مثال زد که ترکیبی از محدودیت‌ها (ضعیف، بینابینی و قوی) در حوزه‌های مختلف آن وجود دارد و در این نمونه‌ها، بانیان حرکت‌های اصلاحی در اقتصاد با مجموعه ای پیچیده از روابط در ساخت سیاسی مواجهند که راه را برای ثمربخشی اصلاحات بسیار دشوار می‌کند. 
در نمونه عاصم اوغلو و همکاران (2008) کشور‌هایی نظیر پاکستان، پرو، اکوادور و... در این گروه از کشورها قرار دارند. 
بدین شکل می‌توان عنوان کرد که نتیجه بخشی اصلاحات اقتصادی در چنین ساخت سیاسی با محدودیت‌های بینابینی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام اصلاحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصلاح ساخت سیاسی مطلوب برای ثمربخشی اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از عملی نشدن کامل نتایج اصلاحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد. در اینجا تنها جنبه‌ای از علل عدم تحقق دستاوردهای اقتصادی مورد بحث است. 
با این وجود می‌توان عنوان داشت که در کشورهایی با محدودیت‌های قوی، اگر سطوح فوقانی قدرت به این نتیجه برسند که باید به اصلاحات دامن زد و در جهت اصلاح قانون برآیند، احتمال کارآ بودن اصلاحات اقتصادی بیشتر است تا در جامعه‌ای با محدودیت‌های ضعیف و فقدان حکومت قانون. 
منابع
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Pablo Querubin and James A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 14033.
Arnone, Marco, Bernard J. Laurens, Jean-Francois Segalotto and Martin Sommer (2007) , Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, IMFWorking Paper WP/07/88.
Burnside, Craig and David Dollar (2000),Aid, Policies, and Growth,”American Eco-nomic Review, 90, 847-868.
Cukierman, Alex, Geoffrey Miller and Bilin Neyapti (2002),Central bank reform, liberalization and infation in transition economies: an international perspective,”Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.
Dollar, David and Jakob Svensson (2000), What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programmes?, Economic Journal, 110, 894-917.
Jacome, Luis I. and Francisco Vazquez (2005) , Any Link Between Legal Central Bank Independence and Ination? Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper WP/05/75.
Mukand, Sharun and Dani Rodrik (2005), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, American Economic Review, 95, 374-383.
van de Walle, Nicolas (2001), African economies and the politics of permanent crisis,
1979-1999, New York: Cambridge University Press.
Velasco, Andrés (2005), Why Doesn’t Latin America Grow More, and What Can We Do About It? Unpublished Harvard University, Kennedy School of Government.
* منبع: رستاك  - دنیای اقتصاد -پویا جبل عامل


نظرات() buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Seriously plenty of wonderful information!
cialis patent expiration cialis e hiv order a sample of cialis cialis para que sirve venta de cialis canada compare prices cialis uk i recommend cialis generico cialis super acti cialis 20 mg cut in half cialis canada on line
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:28 ب.ظ

Thanks! I like this.
cialis farmacias guadalajara compare prices cialis uk how do cialis pills work buy original cialis cialis qualitat generic cialis 20mg tablets we like it safe cheap cialis prezzo cialis a buon mercato buy cialis online generic cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:41 ب.ظ

Truly many of beneficial tips.
cialis prezzo al pubblico online prescriptions cialis how to buy cialis online usa click now buy cialis brand opinioni cialis generico purchase once a day cialis how to buy cialis online usa cialis alternative cialis et insomni cialis professional from usa
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Good knowledge. Regards.
generic cialis levitra cialis ahumada cialis generico in farmacia venta de cialis canada cialis 5 mg scheda tecnica link for you cialis price cialis sans ordonnance rx cialis para comprar cialis en mexico precio cialis prezzo in linea basso
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Appreciate it. Loads of information!

when can i take another cialis we use it cialis online store tadalafil 5mg cialis for sale south africa buying cialis overnight achat cialis en suisse prescription doctor cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis prices cialis sale online
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 07:56 ق.ظ

You actually expressed it wonderfully.
cialis for sale in europa cialis in sconto cialis canada cialis 20 mg cut in half cialis generico postepay generic cialis 20mg tablets cialis generic tadalafil buy buy cialis cheap 10 mg prices for cialis 50mg cialis generic
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:35 ق.ظ

Thank you! A lot of forum posts.

deutschland cialis online enter site natural cialis buy cialis uk no prescription miglior cialis generico we choice cialis uk cialis 20mg preis cf tarif cialis france click here take cialis cialis 50 mg soft tab achat cialis en europe
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Seriously plenty of useful data.
cialis rezeptfrei we choice cialis uk cialis without a doctor's prescription cialis lowest price cialis 100 mg 30 tablet only now cialis 20 mg recommended site cialis kanada free generic cialis cialis super kamagra cialis generico
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:02 ق.ظ

Really many of wonderful data!
cialis uk next day buying cialis overnight side effects for cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis en mexico precio cialis generico en mexico cialis en mexico precio generic cialis 20mg tablets brand cialis nl cipla cialis online
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 07:48 ب.ظ

Thanks a lot, Lots of facts.

cialis farmacias guadalajara cialis daily reviews cialis 5mg prix acquisto online cialis canadian discount cialis are there generic cialis we choice cialis uk does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral american pharmacy cialis
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Wonderful tips. Thanks a lot!
walgreens price for cialis cialis tadalafil trusted tabled cialis softabs cialis cipla best buy cialis price in bangalore wow cialis 20 cialis prices in england we recommend cialis info viagra vs cialis vs levitra tadalafil tablets
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Terrific data, Thanks a lot.
order generic cialis online precios de cialis generico cialis prezzo in linea basso if a woman takes a mans cialis cilas the best site cialis tablets import cialis cialis 20 mg cut in half link for you cialis price only best offers 100mg cialis
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Lovely posts, Many thanks.
walgreens price for cialis bulk cialis trusted tabled cialis softabs can i take cialis and ecstasy side effects of cialis effetti del cialis cialis 5 mg schweiz generic low dose cialis weblink price cialis cialis 5 mg effetti collateral
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:25 ب.ظ

You have made the point.
look here cialis order on line click now buy cialis brand cialis canada on line recommended site cialis kanada calis price cialis wal mart pharmacy cialis en 24 hora viagra vs cialis buy cialis online 200 cialis coupon
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of information!

cialis online calis cialis generico en mexico no prescription cialis cheap cialis therapie cialis super kamagra fast cialis online discount cialis discount cialis we like it safe cheap cialis
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful information!
american pharmacy cialis cialis daily cialis canadian drugs cialis online effetti del cialis cialis savings card generic cialis in vietnam cialis prezzo di mercato cialis sans ordonnance how to buy cialis online usa
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:12 ق.ظ

You expressed it really well!
buying brand cialis online generic cialis tadalafil we use it cialis online store cialis generisches kanada tadalafil tablets we like it safe cheap cialis cialis online tesco price cialis dose size of cialis achat cialis en itali
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:03 ق.ظ

Thanks a lot, Valuable information!
achat cialis en suisse try it no rx cialis cialis in sconto buy generic cialis precios cialis peru cialis side effects cialis rckenschmerzen cialis generique we like it cialis price cialis with 2 days delivery
buy cialis pills online
دوشنبه 9 مهر 1397 06:31 ق.ظ

You actually expressed that terrifically!
viagra vs cialis side effects of cialis we recommend cialis best buy generic cialis pill online brand cialis nl online prescriptions cialis fast cialis online compare prices cialis uk cost of cialis per pill viagra cialis levitra
cialis canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 07:46 ق.ظ

Thanks, Great stuff.
canadian pharmacies without an rx canadian pharmacys northwest pharmacy canada canada online pharmacies legitimate trust pharmacy canada northwest pharmacies mail order order canadian prescriptions online canadian pharmacy world drugstore online reviews aarp recommended canadian pharmacies
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:41 ق.ظ

Appreciate it, Ample write ups!

how much does a cialis cost generic cialis with dapoxetine generic cialis tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online legal cialis generico en mexico safe site to buy cialis online cialis prezzo di mercato cialis daily reviews cialis mit grapefruitsaft
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:07 ب.ظ

Cheers, Very good information!
cialis pas cher paris cialis sans ordonnance cialis et insomni generic low dose cialis tadalafil 20 mg cialis daily dose generic cialis online holland cialis 30 day sample free generic cialis cialis reviews
canadian pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:36 ب.ظ

You explained that fantastically.
pharmacy canada online prescriptions pharmacy canadian pharmacy viagra brand pharmacy canada canada drug buy vistagra usa pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales viagra canadiense drugs for sale online
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:32 ب.ظ

Appreciate it! Loads of knowledge!

buy viagra online cheap viagra to buy online order viagra cheap generic viagra purchase buy generic viagra australia buy viagra legally where do i buy viagra buying viagra online legal where can i buy viagra online uk uk viagra prices
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

Thanks! I value this.
cialis 20mg preis cf safe site to buy cialis online can i take cialis and ecstasy click now buy cialis brand cialis daily reviews only best offers cialis use cialis in sconto prix cialis once a da cialis daily dose generic import cialis
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:01 ب.ظ

You made your point!
order a sample of cialis cialis sans ordonnance link for you cialis price cialis reviews cialis herbs cialis italia gratis callus generic low dose cialis acquistare cialis internet cialis lilly tadalafi
viabiovit.com/viagra-for-less.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:54 ق.ظ

Terrific info, Regards.
buying viagra ireland can you buy viagra without prescription pharmacy usa online how to buy cheap viagra buy viagra without consultation uk how old do you have to be to buy viagra viagra to buy cheap online pharmacy uk viagra usa online buy viagra south africa
babecolate.com/can-i-buy-cialis-online-safely.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:32 ب.ظ

Cheers. I enjoy this!
cialis diario compra precios de cialis generico cialis daily new zealand cialis kamagra levitra cialis 5mg cialis 200 dollar savings card cialis baratos compran uk does cialis cause gout acheter du cialis a geneve cialis 5 mg
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:46 ب.ظ

Seriously many of great information!
cialis tadalafil best generic drugs cialis cialis dose 30mg cialis for daily use prix de cialis buy cheap cialis in uk cialis patentablauf in deutschland cialis prezzo al pubblico cialis et insomni cialis bula
Viagra lowest price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:29 ق.ظ

Wonderful material. Kudos.
generic viagra pharmacy where can you buy viagra without a prescription buy original viagra buy viagra on line viagra tablets online purchase online buy viagra sildenafil generic uk viagra to buy online uk buy cheap viagra online without prescription generic sildenafil uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30