تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - چرا اصلاحات اقتصادی همیشه ثمربخش نیست؟
چهارشنبه 25 خرداد 1390

چرا اصلاحات اقتصادی همیشه ثمربخش نیست؟

• نوشته شده توسط: ئاسو

این اصلاحات که شامل خصوصی‌سازی، کاهش موانع تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و... می‌شوند، به طور مثال در بسیاری از اقتصاد‌های قاره آفریقا (وان دی وال، 2001) و آمریکای لاتین (ولاسکو، 2005) موفق نبوده‌اند. در واقع نظام تصمیم‌گیری در این اقتصادها با وجود آنکه به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده و اصلاحات را به صورت قانون درآورده است، اما در صحنه عمل، نتایج نظری مورد انتظار حاصل نشده است. کنکاش پیرامون این مساله هدف مقاله حاضر است. 
در حالی که اصلاحات اقتصادی در چین کمونیستی، دستاوردهای بسیاری داشته است و عملا این کشور به قدرتی نوظهور تبدیل شده است، اصلاحات در کشورهایی که وضعیتی به مراتب بهتر از چین در آغاز اصلاحات داشته‌اند و حتی در بلوک کمونیستی هم نبوده‌اند، مانند برخی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. البته در تحلیل کارآیی اصلاحات بی‌تردید متغیرهای بسیاری دخیل هستند که از نحوه انجام اصلاحات، تدریجی بودن آن، فراگیری آن و...را شامل می‌شود با این وجود تحقیق‌هایی وجود دارد که در مورد یک اصلاح خاص نتیجه مورد نظر در برخی از کشورها حاصل شده، اما در برخی دیگر به دست نیامده است. 
این موارد نشان می‌دهد که یک بسته اصلاحی مشخص آثار متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است. بدین شکل دیگر نمی‌توان چرایی عدم کارآیی اصلاحات را به متغیرهایی که وابسته به ناهمگنی بسته‌های اصلاحی در هر اقتصاد است مرتبط دانست و علت را باید در ساختار اقتصاد- سیاسی کشور میزبان جستجو کرد. به عنوان مثال، کارهای بسیاری که در ارتباط با تاثیر افزایش استقلال بانک مرکزی بر تورم انجام شده نشان داده است(مانند کوکیرمن و همکاران، 2002، جکوم و واسکوئز، 2005 و آرنون و همکاران، 2007) که اصلاح قانون در جهت کاهش مداخله دولت در سیاست‌های پولی هر چند در بسیاری از کشورها کاهش تورم را به همراه داشته، اما تاثیر معناداری در برخی از کشورها نداشته است. در این مورد اصلاح قانون در کشورهای مورد مطالعه با شاخص‌های کمی اندازه‌گیری شده و تحقیق شده که تغییر یک واحدی در شاخص بر تورم اثر معنی‌دار آماری داشته است یا خیر. آنچنان که مشخص است در این مورد تغییر یک واحدی در شاخص در تمامی کشورهای مورد تحقیق یکسان است و مساله ناهمگنی نامربوط است. 
در مقام پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند که اصلاحات در آن رخ داده است. موکاند و ردریک (2005) مدلی را ارائه می‌دهند که در آن سیاستمداران تنها برای آنکه در نگاه عموم مردم، افرادی پاک قلمداد شوند در پی اصلاحاتی می‌روند که خود می‌دانند ناکارآمد است. در واقع آنان تعادلی میان منافع فردی و گروهی که به آن تعلق دارند و نیاز به آنکه نشان دهند افرادی امین و غیرفاسد هستند ایجاد می‌کنند و این تعادل اصلاحات اسمی اقتصادی است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مانند کار دالر و اسونسون (2000) نشان می‌دهند که با وجود یک دولت دموکراتیک احتمال موفقیت اصلاحات بیشتر است. وجود نهاد‌های کارآ هم همان طور که برنساید و دالر (2000) نشان می‌دهند در موفقیت اصلاحات تاثیر معنا داری دارد آن چنان که آنان نشان می‌دهند در صورت وجود چنین نهادهایی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور میزبان شود. 
عاصم اوغلو و همکاران (2008) اما نشان می‌دهند که نقش محدودیت‌ها در نظام سیاسی بر عملی شدن اصلاحات تاثیر پررنگی دارد. آنها در مدل نظری خود نشان می‌دهند که وقتی محدودیتی بر رفتار سیاستمداران در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد، مثلا سیاستمداران با انتخابات تعیین نشوند یا آن که نظارت و حسابرسی از سوی شهروندان بر عملکرد آنان وجود نداشته باشد، سیاست‌های انحرافی به نفع گروه‌های ذی نفوذ عملا اصلاحات اقتصادی را به بن بست می‌کشد. از سوی دیگر در همین مدل وقتی این محدودیت‌ها بسیار قوی باشد و مثلا سیاستمداران با اندک انحرافی از ترجیحات عامه (یا اصول پذیرفته شده غیرقابل تغییر در ساختار سیاسی) مجازات شوند، باز هم اصلاحات اقتصادی به ظهور نمی‌رسد. آنان به این نتیجه می‌رسند که تضمین اصلاحات اقتصادی در وجود ساختاری با محدودیت‌های بینابینی است. آنها خود نشان می‌دهند که چگونه تز آنها در مورد استقلال بانک مرکزی صادق است و اصلاح وابستگی بانک مرکزی به دولت در کشورهایی با محدودیت‌های بینابینی موجب کاهش تورم می‌شود.
تئوری ساده، اما مهم اینان در دل خود بر این نکته اشاره می‌کند که نظام‌های سیاسی بدون حکومت قانون - قانون در این جا به معنای تضمین‌کننده آزادی همه شهروندان به طور مساوی است- محدودیت ناچیز و ضعیفی را بر تصمیم گیرندگانش تحمیل می‌کند و در نتیجه آن اصلاحات اقتصادی با وجود سیاست‌های انحرافی کارآیی نخواهند داشت. به عبارت دیگر گروه‌های ذی نفوذ با شرایط و قوانین اصلاحی جدید باز هم می‌توانند سیاست‌هایی را در صحنه عمل از سیاست‌گذاران طلب کنند و آنان را تشویق به انجام آن کنند که منافع آنان را تضمین کند. به عنوان مثال آنچنان که در تحلیل‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مطرح است احتمال مالکیت خصوصی بنگاه‌های دولتی خارج از چارچوب بازار، توسط کسانی که پیش از این با مالکیت دولتی از آن نفع می‌بردند زیاد است و در عمل سیاست اصلاحی برای خصوصی‌سازی ناکارآمد می‌شود. وضعیتی که به خصوص در آمریکای لاتین باعث نتیجه ندادن برخی از اصلاحات اقتصادی شد در همین فقدان حکومت قانون نهفته است. 
از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در ساخت‌های سیاسی که محدودیت‌های سختی را در جهت اصولی مشخص اعمال می‌کنند نیز کارآ نیستند؛ چرا که نمی‌توانند چارچوب اقتصاد-سیاسی کنونی را تغییر دهند. در این مورد است که می‌توان مدعی بود اگر این محدودیت‌ها تلطیف شود یا آنکه حافظان این محدودیت‌ها در سطوح فوقانی قدرت بدین نتیجه برسند که باید به سمت اصلاح واقعی روند آنگاه نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود. این وضعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌گذار از وضعیت سوسیالیستی خود را نشان داده است. در اکثر کشورهای بلوک شرقی اصلاحات اقتصادی نتیجه داده است و وضعیتی که در آن محدودیت‌های قوی وجود داشت، تلطیف شد و در نتیجه آن اصلاحات نیز به نتیجه رسید. مورد آشکار دیگر نیز چین است که به دلیل حکم رانی قانون، با تغییر رویکرد سطوح فوقانی قدرت و تلطیف محدودیت‌ها اصلاحات اقتصادی نتایج شگرفی داشتند. از همین منظر است که به نظر نگارنده اصلاحات تدریجی که امروز رائول کاسترو در کوبا به مورد اجرا‌گذارده است می‌تواند در دهه‌های آتی حتی در مقایسه با کشورهایی که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری دارند، نتیجه بخش‌تر باشد. 
از سوی دیگر می‌توان کشورهایی را مثال زد که ترکیبی از محدودیت‌ها (ضعیف، بینابینی و قوی) در حوزه‌های مختلف آن وجود دارد و در این نمونه‌ها، بانیان حرکت‌های اصلاحی در اقتصاد با مجموعه ای پیچیده از روابط در ساخت سیاسی مواجهند که راه را برای ثمربخشی اصلاحات بسیار دشوار می‌کند. 
در نمونه عاصم اوغلو و همکاران (2008) کشور‌هایی نظیر پاکستان، پرو، اکوادور و... در این گروه از کشورها قرار دارند. 
بدین شکل می‌توان عنوان کرد که نتیجه بخشی اصلاحات اقتصادی در چنین ساخت سیاسی با محدودیت‌های بینابینی حاصل می‌شود. لازم به ذکر است که در این جا بحث بر سر پرسش قدیمی اولویت کدام اصلاحات نیست، زیرا چه بسا هزینه اصلاح ساخت سیاسی مطلوب برای ثمربخشی اصلاحات اقتصادی بسیار بیشتر از عملی نشدن کامل نتایج اصلاحات اقتصادی در ساخت سیاسی فعلی باشد. در اینجا تنها جنبه‌ای از علل عدم تحقق دستاوردهای اقتصادی مورد بحث است. 
با این وجود می‌توان عنوان داشت که در کشورهایی با محدودیت‌های قوی، اگر سطوح فوقانی قدرت به این نتیجه برسند که باید به اصلاحات دامن زد و در جهت اصلاح قانون برآیند، احتمال کارآ بودن اصلاحات اقتصادی بیشتر است تا در جامعه‌ای با محدودیت‌های ضعیف و فقدان حکومت قانون. 
منابع
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Pablo Querubin and James A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 14033.
Arnone, Marco, Bernard J. Laurens, Jean-Francois Segalotto and Martin Sommer (2007) , Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends, IMFWorking Paper WP/07/88.
Burnside, Craig and David Dollar (2000),Aid, Policies, and Growth,”American Eco-nomic Review, 90, 847-868.
Cukierman, Alex, Geoffrey Miller and Bilin Neyapti (2002),Central bank reform, liberalization and infation in transition economies: an international perspective,”Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.
Dollar, David and Jakob Svensson (2000), What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programmes?, Economic Journal, 110, 894-917.
Jacome, Luis I. and Francisco Vazquez (2005) , Any Link Between Legal Central Bank Independence and Ination? Evidence from Latin America and the Caribbean, IMF Working Paper WP/05/75.
Mukand, Sharun and Dani Rodrik (2005), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, American Economic Review, 95, 374-383.
van de Walle, Nicolas (2001), African economies and the politics of permanent crisis,
1979-1999, New York: Cambridge University Press.
Velasco, Andrés (2005), Why Doesn’t Latin America Grow More, and What Can We Do About It? Unpublished Harvard University, Kennedy School of Government.
* منبع: رستاك  - دنیای اقتصاد -پویا جبل عامل


نظرات() 업소알바
سه شنبه 29 مرداد 1398 02:09 ب.ظ
very good written article it will be a good support to anyone who utilizes it including me keep doing what you're doing can't wait to read more post very nice article
고수입알바
سه شنبه 29 مرداد 1398 02:07 ب.ظ
that is really a good tip especially to those fresh to the blogging simple but very accurate info many thanks for sharing this one a must read post
pianielppzrtz
چهارشنبه 12 تیر 1398 12:52 ق.ظ
lwvukddkfkmu viagra without a prescription <a href=http://northwestpharmacyph.com/>generic brand viagra</a> lowest price on cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">is it legal for me to buy viagra online from a canada pharmacy?</a>
canadian generic cialis
beanielmzpnfp
سه شنبه 4 تیر 1398 06:04 ب.ظ
tktisggnqlhh viagra without a prescription http://viagracanadacialis.com/ - safest drug stores in canada to buy cialis calis <a href="http://canadacialisproviagra.com/">cheapest cialis from canada</a>
http://gentdergi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:40 ب.ظ

Fantastic data. Thanks.
buy cialis online cialis sicuro in linea tadalafil 5mg cialis free trial cialis generika in deutschland kaufen canada discount drugs cialis cialis sale online cialis cuantos mg hay cialis in sconto cialis 20mg
comprare cialis originale
یکشنبه 2 تیر 1398 08:09 ق.ظ

Really lots of helpful information!
how to buy cialis online usa online cialis how much does a cialis cost cialis super acti cialis 100mg suppliers effetti del cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico ou acheter du cialis pas cher prezzo cialis a buon mercato
cialis generic availability
شنبه 1 تیر 1398 05:06 ب.ظ

Many thanks. Excellent information.
click here take cialis cialis 10 doctissimo miglior cialis generico price cialis per pill cialis for sale in europa cialis cost buying cialis on internet cialis 5 mg schweiz precios cialis peru cialis generico online
Cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 12:09 ق.ظ

You actually explained this perfectly!
generic low dose cialis cialis therapie cialis e hiv i recommend cialis generico ou acheter du cialis pas cher cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg scheda tecnica safe dosage for cialis recommended site cialis kanada
http://linrandga.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:06 ق.ظ

Thank you! I like it!
we like it cialis soft gel cialis coupons printable are there generic cialis buy brand cialis cheap prezzo cialis a buon mercato prices for cialis 50mg costo in farmacia cialis online prescriptions cialis cialis 20mg cialis professional from usa
http://ciavima.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:13 ب.ظ

You revealed it fantastically.
cialis kamagra levitra cialis for sale in europa cialis pas cher paris cialis kaufen bankberweisung cialis for sale brand cialis generic cialis 5 mg buy cialis generika usa cialis online cialis en 24 hora
http://ovanflam.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:10 ب.ظ

Cheers, I like it!
cialis patentablauf in deutschland cipla cialis online chinese cialis 50 mg cialis generico lilly cialis dose 30mg buying cialis on internet cialis generico postepay price cialis per pill order a sample of cialis only best offers 100mg cialis
http://prenperi.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:49 ق.ظ

Fantastic info. Kudos!
cialis generico en mexico brand cialis nl generic cialis soft gels if a woman takes a mans cialis we choice cialis uk cialis canadian drugs look here cialis cheap canada cialis coupons buy cialis online legal buy original cialis
http://tensterprib.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:08 ق.ظ

Cheers! Wonderful stuff.
the best choice cialis woman achat cialis en itali only now cialis 20 mg cialis for bph cialis sale online free generic cialis where to buy cialis in ontario cialis diario compra cialis patentablauf in deutschland only best offers 100mg cialis
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:13 ب.ظ

Regards. Helpful information.
cialis great britain cialis with 2 days delivery price cialis best cialis for bph cialis generico en mexico buying brand cialis online acheter cialis kamagra cialis baratos compran uk cialis mit grapefruitsaft generico cialis mexico
best place to buy cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:41 ق.ظ

You explained it wonderfully!
we recommend cialis info cialis canadian drugs il cialis quanto costa interactions for cialis ou trouver cialis sur le net cialis for daily use click here cialis daily uk buying brand cialis online cialis tablets for sale click here take cialis
tadalafil 5 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:38 ق.ظ

You actually stated that fantastically!
does cialis cause gout link for you cialis price buy cialis online are there generic cialis cialis canada cialis 5 mg schweiz cialis kamagra levitra generic cialis pill online venta cialis en espaa buy cialis sample pack
cialis 20mg
شنبه 25 خرداد 1398 08:59 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
prescription doctor cialis canadian cialis click here cialis daily uk if a woman takes a mans cialis buying brand cialis online weblink price cialis cialis 5mg prix cialis 20mg preis cf cialis online deutschland we choice free trial of cialis
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 06:55 ق.ظ

Wonderful stuff. Regards.
free cialis canada discount drugs cialis cialis 20mg the best choice cialis woman we recommend cheapest cialis cialis daily generic cialis tadalafil cialis professional yohimbe generic cialis cialis 20 mg cost
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 04:47 ب.ظ

You actually expressed it very well!
cialis generico en mexico cialis price thailand cialis generika in deutschland kaufen buying cialis on internet comprar cialis 10 espa241a cialis therapie cialis patentablauf in deutschland cheap cialis cialis generisches kanada if a woman takes a mans cialis
cialis canada mail order
جمعه 24 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

Information very well taken.!
safe site to buy cialis online cipla cialis online tesco price cialis cialis diario compra buying cialis overnight cialis 5 mg effetti collateral cialis diario compra cialis generika in deutschland kaufen tadalafil cialis usa cost
http://limotu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:31 ب.ظ

Regards, I enjoy this!
cialis professional from usa cialis efficacit free cialis cost of cialis per pill viagra or cialis cialis kaufen bankberweisung buy brand cialis cheap safe site to buy cialis online no prescription cialis cheap acheter cialis kamagra
uwanielipkqvx
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:19 ب.ظ
mleemcgxngtn price of cialis in canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>free viagra</a> viagra patent expiration date <a href="http://northwestpharmacyc.com/">prescription viagra canadian pharmacy cialis approved canadian</a>
best canadian prescription prices
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Regards, Lots of facts!

recommended site cialis kanada cialis cipla best buy weblink price cialis enter site 20 mg cialis cost cialis canada cialis generic availability cialis side effects dangers cialis sans ordonnance cialis vs viagra cialis daily reviews
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:08 ب.ظ

Amazing info. Regards.
cialis tablets cialis without a doctor's prescription tarif cialis france how does cialis work price cialis per pill cialis sale online cialis online purchasing cialis on the internet buy cialis cheap 10 mg walgreens price for cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:43 ب.ظ

Valuable forum posts. Appreciate it!
cipla cialis online achat cialis en europe cialis en 24 hora cialis australian price cialis 100 mg 30 tablet cialis tablets australia cialis usa cost the best choice cialis woman buy cialis sample pack wow cialis 20
is erectile dysfunction covered by medicare
پنجشنبه 29 فروردین 1398 06:33 ب.ظ
canadian stores http://viagralim.us canadian stores !
Pretty section of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing for your feeds or even I success you access persistently fast.
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 06:54 ق.ظ

Nicely spoken certainly! .
canadian pharmaceuticals most reliable canadian pharmacies canadian pharmacy northwest pharmacies best canadian mail order pharmacies canadian medications pharmacy canada canada online pharmacy canada pharmacies canadian online pharmacies reviews
cialis 20mg for sale
یکشنبه 11 فروردین 1398 01:29 ب.ظ
qcpkpfs achat tadalafil grande bretagne http://cialissom.com/ generic cheap cialis [url=http://cialissom.com/]low cost cialis 20mg[/url] tadalafil 5 mg consigli
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Seriously plenty of wonderful information!
cialis patent expiration cialis e hiv order a sample of cialis cialis para que sirve venta de cialis canada compare prices cialis uk i recommend cialis generico cialis super acti cialis 20 mg cut in half cialis canada on line
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:28 ب.ظ

Thanks! I like this.
cialis farmacias guadalajara compare prices cialis uk how do cialis pills work buy original cialis cialis qualitat generic cialis 20mg tablets we like it safe cheap cialis prezzo cialis a buon mercato buy cialis online generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30