تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - اقتصاد در دوره گذار(قسمت دوم)
پنجشنبه 11 فروردین 1390

اقتصاد در دوره گذار(قسمت دوم)

• نوشته شده توسط: ئاسو

یادداشتها:

· این مقاله از کتاب”مسائل کلیدی دوران گذار” به ویراستاری ارنست مندل به فارسی برگردانده شده است.

۱- به عنوان مثال این نقل قول از انگلس. مسئله مسکن: روشن کردن این فرضیه که جگونه جامعه آینده بایستی توزیع غدا و مسکن را انجام دهد مستقیماً ما را به اتوپی منتهی میکن . آنچه در نهایت ما میتوانیم انجام بدهیم این است که درکمان از شرایط اصلی تمام روشهای تولیدی تاکنون را بگوئیم و که با افول شیوه تولید سرمایهداری شکل ویژه ای از تملک که در جوامع پیشین میزیست دیگر غیر ممکن خواهد شد. حتی اقدامات که را بایستی با روابط موجود در لحظه حاضر مطابقت داشته باشد. این اقدامات در کشورهای با مالکیت کوچک بر زمین با آنهائی که مالکیت بزرگ بر زمین را شامل میشوند کاملاً متفاوت است، و غیره” (در منتخب آثار مارکس و انگلس . موسسه انتشار زبانهای خارجی، مسکو، ۱۹۶۵صفحه۵۷۲)

۲- در نوشتهاش در کمون پاریس، او به روشنی خط بوروکراتیزه شدن جامعه در دوره گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم را دید.

۳- نقل قول مشهور در مقدمه گروندریسه جائی که مارکس در رابطه با روش اقتصاد سیاسی اشاره میکند که کلیترین {مقولات} مجرد فقط هنگامی قابل تصور است که غنیترین وجه مشخص توسعه{در واقعیت} صورت گرفته باشد و تنها در صورت اخیر است که همگان تصور مشترکی از یک عنصر کلی پیدا میکنند که دیگر به صورت خاص در نظر گرفته نمیشود. ( کارل مارکس، گروندریسه صفحه ۲۵ / ۱۹۵۳٫

۴- این فرمول، که مدیون و. م . سمیرنف است، برای اولین بار شکل گستردهای توسط اوجنی پرئو براژنسکی در نئو اکونومیست، مورد استفاده قرار گرفت، نشر کلارندون، اکسفورد، ۱۹۶۵، صفحات ۷۹ تا ۱۳۶٫

۵-برای مثال، تزی که توسط حزب کمونیست کارگری آلمان و به وسیله بوردیگا ارائه میشود که پس از شروع سیاست اقتصادی جدید (نپ) سرمایهداری به شوروی بازگشته است. این فرضیات زاده مستقیم سیاستهائی است که توسط سوسیال دموکراتهای دشمن انقلاب اکتبر به ویژه اتو باوئر ابقا میشود.

۶- در همان اوایل ۱۹۲۳، تروتسکی در “عصر جدید” همزمان از بازگشت به دموکراسی شورائی و تشدید صنعتی شدن برنامهریزی شده دفاع میکرد.

۷- من بعداً به نتایج فاجعهباری که به وسیله تاخیر در صنتعی کردن و اجرای روند رشد سیاست اشتراکی کردن در کشاورزی به وجود آورد برخواهم گشت – به خصوص در شتاب دادن استالین در اشتراکی کردن اجباری کامل کشاورزی پس از ۱۹۲۸ .

۸- نگاه کنید به نیکلای بوخارین، به خصوص اتو نویرات ۱۹۱۹٫

۹- به خصوص کار کائوتسکی که در سال ۱۸۹۲ نوشت، نسلهای متوالی از مارکسیستها تحصیل کرده شامل مارکسیستهای روسی.

۱۰- لازم است که دوباره به مارکس مراجعه شود بر اساس مارکس، محصولات فقط در رابطه با یکدیگر میتوانند کالا شوند و آن محصولات در نتیجه کار جداگانه و به اهداف جداگانه مالکیت خصوصی به وجود آمدهاند. کاپیتال، نشر انترناسیونال، نیویورک ، ص ۴۲، سال ۱۹۶۷ .

۱۱- اگر تولیدکنندگان قادر نباشند که در رابطه با هدف به طور مستقل تصمیمگیری کنند، خطر این وجود دارد که در صورت کمبود فراوان ارزش مصرفی، کارشان به شکل کار مزدوری تمایل پیدا کند.

۱۲- هر چند این در رابطه با خدمات مصداق ندارد. این جا مطابق با منابعی که جامعه حاضر به وقف کردن آن برای این خدمات است، بر اساس نیاز به بهداشت، آموزش، حمل و نقل شهری، برق، گاز و مسکن، توزیع میتواند موثر واقع شود

۱۳- به عنوان مثال به مقاله منتشره شده به وسیله لیتر. آرنی. نودینی در جکسلواکی هفتگی در تابستان ۱۹۶۷ مراجعه کنید که در آن رشد اخیر فحشاء در کشور را به این فاکت که ثروت شخصی معیار و استاندارد برای محک ارزشهای شخصی در جکسلواکی میباشد نسبت میدهد. یک فرد با استاندارد بالای زندگی{Lepsi}یا عنصر بهتر؛ حال آنکه فرد با سطح پائین زندگی{necenny} یا آدم بی ارزش نامیده میشود ….”. هم چنین به جواب غیر عادی قاضی شوروی به برودسکی شاعر در موقع محاکمهاش نگاه کنید “تو چگونه میتوانی ثابت کنی که انگل نیستی در حالیکه فقط ۵۰ روبل در ماه در آمد داری” .

۱۴- ارنست مندل، نظریه اقتصاد مارکسیستی پاریس سال ۱۹۶۲ ، فصل دوم ۱۷٫

۱۵- کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخب مراسلات، چاپ پروگرس، مسکو ۱۹۵۵ صفحه ۱۹۹ .

۱۶- به خصوص نباید فراموش کرد که در محاسبه پروژههای سرمایهگذاری شده هزینههای زیر ساخت و کار جادهسازی، هزیتههای حمل و نقل مواد خام و محصولات ساخته شده، نقصان در محیط طبیعی زیست (و به طور غیرمستقیم نتایجی مانند آلودگی آب و هوا)؛ و ارزیابی هزینههای اجتماعیای که به وسیله جابه جائی نیروی انسانی به وجود میآید مانند لزوم ساختن منازل، مدارس و مراکز توزیع و غیره را باید شامل شود. در سیستم سرمایهداری، اکثر این هزینهها در محاسبه “سودآوری” برای سرمایهگذاریهای فردی در نظر گرفته نمیشوند به دلیل آن که آنها اجتماعی شدهاند (دولت مسئولیت آن ها را به عهده دارد)، و یا خیلی راحت و ساده آن را نادیده میگیرند. شامل کردن این عناصر در محاسبه در اقتصاد سوسیالیستی خصوصیات منطقی و علمی این اقتصاد را افزایش میدهد.

۱۷- برای مثال، به Neus Deutschland; no. 13; Septembe 1967 مراجعه شود.

۱۸- اوجنی پرئو براژنسکی، اقتصادجدید، چاپ کلارندون، اکسفورد . ص ۱۴۶-۱۳۶٫

۱۹- تروتسکی (انقلابی که به آن خیانت شد، چاپ نیویورک ۱۹۴۵، ص ۶۷) حتی از گسترش زیاد “گردش کالائی در فاز گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم صحبت میکرد. با این وجود این نوشته تاکید میکرد که تروتسکی این “گسترش فراوان” تولیدکالائی را اساساً برخاسته از محو بخش گسترده اقتصاد طبیعی که در مناطق غیر شهری روسیه وجود داشت میدید. (این بخش از اقتصاد “که در جا تولید برای مصرف میکرد”) فقط از این جنبه است که این فرمول بایستی فهمیده شود:”تمام محصولات و خدمات برای اولین بار در تاریخ شروع به معاوضه با یکدیگر میکنند.” (تاکیدات اضافه شده) روشن است که این قاعده به برای کشورهای پیشرفتهتر از روسیه ۱۹۱۷، که در آنها اقتصاد طبیعی و تولید کشاورزی تحت نفوذ سرمایهداری عمدتاً از بین رفته است صدق نمیکند. آن هم جنان برای شوروی امروزی، دومین قدرت صنعتی جهان، جائیکه بدون شک شرایط مادی برای آغاز محو مقوله بازار وجود دارد صدق نمیکند.


۲۰- برای مثال منحنیهای پروژه ساختار هزینههای خانگی در رابطه با انواع مختلف کالاها و خدمات برای درآمدهای متفاوت در شرایطی میتوانست کشیده شود که انحرافات و با بالا رفتنهای سریع قیمتها وجود نداشت و یا در شرایطی که این قیمتها سالهایی را میپوشاند که از قبل آن ساختارهای مورد نظر مصرف شروع به تغییر کرده بود.

۲۱- در این رابطه به خصوص کار جی. س کُرنانی، “فوق سانترالیسم در اداره اقتصاد”، مقاله به قلم دیویدگالیک (“ابتکار و استقلال مدیریت کارخانههای شوروی” در آمریکن اسلاویک و اروپای شرقی ریویو، اکتبر ۱۹۵۲)؛ و مقاله به قلم ژوزف. اِس. برلینر “تشکیلات غیررسمی شرکتهای شوروی” در فصل نامه اکونومیک، اگوست ۱۹۵۲، و غیره و غیره مراجعه شود.

۲۲- نظریه اقتصاد مارکسیستی ص ۲۷۳/۲۴۰ هم چنین به مقاله من “برنامهریزی شوروی و پیآمدهایش” در زمان نو ژوئن ۱۹۶۵ مراجعه کنید.

۲۳- تجربه یوگسلاوی خصلت اتوپیایی و عذر خواهانه؟ این نظر که خود مدیریتی در سطح سرمایهگذاریها کارگران را غیر پرولتاریزه میکند تائید کرده است. از آن جائی که اقتصاد بازار با آن خطر دوباره ظاهر شدن بیکاری به علاوه خطر جریمه شدن کارگران در سرمایهگذاریهای مشخص به دلیل تصمیمگیری غلط (سرمایه گذاری زیادی و غیره) که در دیگر سرمایهگذاریها گرفته شده، میآورد، از این رو آنها تا ” برسرنوشت خود حاکم شدن” خیلی فاصله دارند.

۲۴- با تعیین کردن حداکثر درآمد برای اکثریت اعضای کنگره شوراها بایستی مطمئن شدکه شورای کارگران به وسیله بوروکراتها اساساً نمایندگی نشود.

۲۵- در این رابطه اعداد دقیقی را که در اقتصاد مارکسیستی داده شده نگاه کنید ص ۱۶-۲۱۳ -۳۰۹-۳۰۳٫

۲۶- این مسئله در لهستان در سالهای اخیر برای کشاورزان “سیکل خوک و اسب” به وجود آورده است: از طریق افزایش فروش گوشت دهقانان منابعی به دست میآورند که در تولید حبوبات آن را سرمایهگذاری میکنند – از آن برای تغذیه تعداد بیشتری اسب در مزارع خصوصی استفاده میشود که این خود تولید بیشتر خوک را ممکن میسازد.

۲۷-آنتی دورینگ صفحات، ۱۹۵-۱۹۴، شوروی، مسکو، لنینگراد ۱۹۳۴٫

۲۸- لنین، وظایف عاجل انقلاب سوسیالیستی ص ۳۷۹ در مسئله تشکیلات اقتصادی سوسیالیستی، چاپ مسکو، بدون تاریخ ص ۱۰۸: ” تاثیرات مخرب حقوقهای بالا بر روی هر دو قدرت شوراها …. و توده کارگران غیر قابل بحث است .”

۲۹- فرمول مشخص لنین مبهم بود. بخصوص “وظایف فوری قدرت شوروی.” را ببینید ص ۱۳۳ برای ریشه کن سازی مداوم و خستگیناپذیر بوروکراسی هر چه ما قاطعانهتر برای یک حکومت مستحکم قاطع، برای دیکتاتوری افراد در پروسههای مشخص کار، و درجنبههای معینی از عملکردهای اجرائی مشخص باشیم ، بایستی اشکال و متدهای کنترل از پائین به منظور مواجهه با هر سایه احتمالی انحراف از اصول دولت شوروی هر چه متنوعتر باشد”. هم چنین مقالات در باره “رهبری رهبری” ص ۱۲۶ را ببینید .

۳۰- انگلس، بحث با آنارشیستها (در باره قدرت ۱۸۷۲)، در این بحث وی از لزوم قدرت مرکزی در سرمایهگذاریها دفاع کرد اما وی روشن ساخت که این قدرت بایستی یا از نمایندگان منتخب مردم و یا از تصمیمات ایجاد شده توسط رأی اکثریت در مجمع عمومی سرچشمه بگیرد. (کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در دو جلد، مسکو ۱۹۵۰ ص ۷۸-۵۷۵٫

۳۱- من این مسئله را در کتابم به نام شکلگیری عقاید اقتصادی کارل مارکس پاریس، ماسپرو ۱۹۶۷ ص ۹۸-۱۹۵ مورد بررسی قرار دادهام.

۳۲- فریدریک انگلس، مسئله دهقانان در فرانسه و آلمان، درکارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در دو جلد ص ۴۳۳٫

۳۳- لنین به درستی تاکید کرد که تولید کالائی خرد مداوماً تمایل به بازتولید سرمایهداری دارد. لنین “مالیات جنسی”، در مسئله تشکل سوسیالیستی اقتصاد ص ۲۹۰-۲۸۹ ؛ و کار جمعی ، ص ۴۱۴ .۱۹۶۰

۳۴- این مسئله در یوگسلاوی یعنی جائی که بخش اشتراکی کشاورزی فقط ۱۳% زمینها را در اختیار دارد، در حالیکه بیشتر از یک سوم محصولات کشاورزی را تولید میکند قبلاً به وقوع پیوسته است. به طور کلی سیاست کشاورزی پیش برده شده در یوگسلاوی از اواسط ۱۹۶۵ را میتوان درست ارزیابی کرد . ای. کار دِ لج. مسایل سوسیالیستی در مبارزه.

۳۵- موشه لوین توجه میکند که برای ساختن کارخانه تراکتور در تزاریتسین به زودی در همان اوایل ۱۹۲۴ تصمیم گرفته شده بود اما در عمل تا سال ۱۹۲۹ هیچ چیز آغاز نشد. از این رو، در ۲۹- ۱۹۲۸، ۷۰ درصد از کالخوزهای قدیم و جدید تراکتور نداشتند.

۳۶- از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵، تولیدات کشاورزی سرمایهگذاری شده در شوروی (بعد از محصولات صنعتی) کمتر از روسیه تزاری در سالهای ۱۹۱۶ باقی ماند. برای دامداری در سطح سال ۱۹۱۳ باقی ماند، و یا حتی در سال ۱۹۶۰ فراتر از سال ۱۹۲۸ نرفت (بغیر از تولید خوک).

۳۷- سخنرانی ارنستو چه گوارا در سمینار اقتصاد آفریقا / آسیا درالجزایر را ببینید. در سخنرانیهای چه گوارا چاپ مریت ، نیویورک، ۱۹۶۷ ، ص ۱۱۷-۱۰۶ .

۳۸- با این وجود اوجنی پرئوبراژنسکی در نشریه “اکونومیست جدید” را ببینید که در آن ایجاد سیستم همکاری دو جانبه میان کشورهائی که پرولتاریا در آنها پیروز شده است را پیشبینی میکند.

۳۹- این مسئله در آن زمان توسط رهبر کمونیست یوگسلاو افشاء شد. مراجعه کنید به گزارش دول سوسیالیستی. اخیراً حزب کمونیست چین این واقعیت را افشاء کرد که در تجارت میان شوروی و مغولستان یک تایر شوروی با ۴۰ گوسفند مغول، و یک متر پارچه پشمی شوروی با ۵۰ کیلو گرم پشم مغول، یک دوچرخه شوروی با ۴ گوسفند مغول و غیر و غیره معاوضه میشد ( ۱۳ سپتامبر ۱۹۶۷ زمین ریبائو).


نظرات() 


برچسب ها: اقتصاد در دوره گذار(قسمت دوم) ،
How can we increase our height?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:41 ق.ظ
If you are going for best contents like myself, only pay a visit
this site everyday because it offers quality contents, thanks
What is the Ilizarov method?
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:24 ق.ظ
Spot on with this write-up, I truly think this web site needs much more attention. I'll probably be returning to read
more, thanks for the info!
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:31 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن
اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.

من با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و یک ممکن است
را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من می بدون شک بود در گم.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:09 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand what
you're talking about! Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =).
We will have a link exchange agreement between us
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:43 ق.ظ
Currently it seems like Wordpress is the preferred blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:12 ق.ظ
These are really impressive ideas in regarding blogging.
You have touched some pleasant factors here.
Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر